Dahil Saiyo

04:10
Double Take
2000-11-00

Lyrics

Dahil Saiyo

(Traditional)

 

Sa bu-hay ko’y la-bis

Ang hi-rap a pa-sakit

Ng pu-sang u-mi-i-bing man-di’y wa-la ng la-ngit

At ng lu-mi-ga-ya

 

Hi-na-ngo mo sa du-sa

Ta-nging-ikaw sin-ta,

Ang ta-nging pag a sa

Da-hil sa iyo

 

Na-is kong ma-bu-hay

Da-pat mong ta-tu-in

Wa-la ibang gi-liw

Pu-so ko’y ta-nu-ngin

 

I-kaw at i-kaw rin

Da-hil sa iyo

A-ko’y lu-mi-ga-ya

Pag-ma-ma-hal,

 

Ay a-la-yan ka

Kung tu-nay man a-ko

Ay a-li-pin-nin mo

Ang la-hat ng i-to’y

Da-hil sa iyo